AMARA Dangle ‘Wing’ Orange

US$ 35.00

Meaning: SUPERIOR and PROTECTION

In ancient Egypt, winged gods were protective gods who fought evil and taking care of god’s children. The wings are also the expression of hope to become a superior human.

ความหมายดีๆของชิ้นนี้ คือ การเหนือกว่าคนอื่น และ การปกป้อง

ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ เทพที่มีปีกเป็นเทพแห่งการปกป้องที่ต่อสู้กับความปีศาจร้ายและดูแลลูกๆของเทพ ปีกยังเป็นการแสดงออกถึงความหวังที่จะเป็นผู้ที่เหนือกว่าบุคคลอื่น

10 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

This charm crafted from recyclable Sterling Silver with orange Siamite® stone and orange enamel, size 9 x 6.4 x 20 x 2 mm

บัทเทินชาร์มรูปปีกนกชิ้นนี้ ทำจากเงินสเตอร์ลิงแท้ที่สามารถรีไซเคิลได้ ฝังประดับพลอยSiamite® สีส้มและลงยาenamelสีส้มด้วยมือ ชิ้นงานมีขนาดประมาณ 6.4 x 20 x 2 มม.